Risico- inventarisatie en evaluatie

Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze RI&E bevat een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. De RI&E is in eerste instantie een globale inventarisatie van de gevaren en risico’s. Hieruit kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld nadere inventarisaties van geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn en machineveiligheid.

Plan van aanpak
HSE-event is de juiste partner voor het (mede) laten opstellen van de RI&E. Bij het opstellen van de RI&E wordt nauw met uw organisatie samengewerkt. Het is mogelijk een inventarisatiemodel op te zetten die aansluit bij uw wensen. Het plan van aanpak maakt standaard onderdeel uit van de RI&E. In het plan van aanpak is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en de samenhang daartussen en wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.

Thumbnail_Risico-inventarisatie-en-evaluatie

Actualisatie Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

De RI&E wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.

HSE-event kan u ondersteunen bij het uitvoeren van de actualisatie van de RI&E. Vooraf wordt met u meegedacht over de eisen en wensen aan deze RI&E. Het is mogelijk om met behulp van uw model de RI&E te actualiseren.

Toetsingen Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

De RI&E is door uw organisatie opgesteld. De RI&E is niet opgesteld of getoetst door een gecertificeerd deskundige of Arbodienst.

Voor toetsingen van uw uitgevoerde RI&E bent u bij HSE-event aan het juiste adres. HSE-event beoordeelt of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek.

HSE-event kan u ondersteunen bij het uitvoeren van de actualisatie van de RI&E. Vooraf wordt met u meegedacht over de eisen en wensen aan deze RI&E. Het is mogelijk om met behulp van uw model de RI&E te actualiseren.